anno 2024

Christelijke Muziekvereniging Excelsior Oostendorp (opgericht 11 oktober 1923), is een fanfare orkest dat bestaat uit enthousiaste muzikanten, waarbij het met plezier musiceren hoog in het vaandel staat. Het orkest, met een gezonde mix van jong en oud, maakt al jaren een belangrijk deel uit van de cultuur in Oostendorp. Dat blijkt onder andere uit het aantal leden en donateurs uit Oostendorp. De inwoners van het buurtschap ondersteunen de muziekvereniging ook op andere manieren. Naast donateurschap, koopt men potgrond of oliebollen die door de leden van de muziekvereniging worden aangeboden. De vereniging probeert op haar beurt, door het geven van muziekopleidingen en het regelmatig verzorgen van optredens en concerten, een steentje bij te dragen aan het culturele aanbod in de gemeenschap. De rondgang tijdens Koningsdag, de intocht van de avondvierdaagse, het binnenhalen van de botters en de traditionele Kerstrondgang hebben een vaste plek op de agenda.

Het A-orkest van de fanfare komt uit in de 2de divisie en staat onder leiding van Hans de Wilde.

Het Jeugdorkest staat momenteel onder leiding van Jeroen Ardesch.

bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur van de vereniging uit de onderstaande personen.

Voorzitter: Elma Moling
Secretaris: Edith Visch
Penningmeester: Jo-anne Kragt
Algemeen lid: Maria Dickhof en Mariska Vlieger

Wanneer u vragen heeft betreffende de vereniging, kunt u contact opnemen met de secretaris.
(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

historie van de vereniging

Excelsior is een vereniging met een rijke geschiedenis: de eerste gegevens over Excelsior staan te lezen in een uitgave van de Elburger Courant van augustus 1900. In deze krant staat het volgende vermeld: “een Muziekuitvoering op het landgoed "Zwaluwenburg" (Louisiana) op donderdag 16 augustus 1900, 's namiddags te 2 ure”. Deelnemende verenigingen komen uit Oosterwolde, Kamperveen, Oostendorp, Oldebroek en Elburg. De entreeprijs was 10 cent en toegangsbewijzen waren o.a. verkrijgbaar bij E. Draaijer, die een wagenmakerij had tegenover het oude Gemeentehuis aan de Zuiderzeestraatweg. "Excelsior" speelde die dag o.a. de ouverture "Mignonnette".

Vervolgens wordt er in dezelfde krant van 5 september 1903 melding gemaakt van een optreden door Excelsior ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina. De feestelijkheden begonnen uiteraard met het spelen van het Wilhelmus. Excelsior stond toentertijd onder leiding van de heer G.A.J. ter Linden de toenmalige organist van de Grote Kerk te Elburg en tevens onderwijzer bij de plaatselijke schoolvereniging. De muziekvereniging verzorgde toen, net zoals tegenwoordig, plaatselijke en regionale optredens. In 1916 werd er medewerking verleend aan een collecte ten behoeve van de slachtoffers van de watersnoodramp op de Zeeuwse- en Zuid Hollandse eilanden. De vereniging kende in die tijd een harmoniebezetting. 

"Muziek maakt vrienden…" dat moeten de muzikanten van het eerste uur ook hebben gedacht, om daarna de muziekvereniging Excelsior op te richten. In de notariële akte en het notulenboek wordt 11 oktober 1923 als officiële oprichtingsdatum vermeld, maar zoals in het intro beschreven, is bekend dat voor die datum ook een muziekgezelschap in de kleine gemeenschap van Oostendorp actief was. Het is alleen jammer dat vroeger niet de moeite werd genomen om alle gebeurtenissen op te schrijven zoals dat tegenwoordig wel gebeurt. Over deze voorloper is in in de verenigingsarchieven verder niets terug te vinden.

Na een aantal dirigenten, waaronder het hoofd van de lagere school, de heer Ruijl, wordt in 1956 de heer Minze Jansma, werkzaam als architect bij de Gemeente Elburg, benoemd als dirigent. Zonder anderen tekort te doen bleek dit voor de vereniging een gouden greep. Hij zou maar liefst 33 jaar lang de dirigeerstok hanteren. Onder zijn leiding kwam de vereniging tot bloei. Enkele namen die in de oudere verslagen steeds terug komen zijn onder meer medeoprichter G. Draaijer, vader Hendrikus Roozeboom en zoon Beert , de gebroeders Willem en Aart Junte (allen jarenlang bestuurslid), Frank Kroon Ch.zn. (bestuurslid en voorzitter), Hendrik Jan van de Weg (jarenlang penningmeester) en Piet van de Werfhorst (secretaris van 1959-1988). Ook mag de naam van Egbert van Kolthoorn niet ontbreken. Hij presteerde het om jarenlang, in weer en wind, vanuit Oldebroek met het instrument met een stuk strotouw om de nek gehangen, de repetities te bezoeken. Als boer liet hij 's zomers vaak het hooien voor wat het was en ging naar de muziek! Er worden in deze periode veel nieuwe leden opgeleid en de vereniging behaalt in die tijd veel prijzen op festivals en concoursen.

De op 12 januari 1965 opgerichte boerenkapel BOB ("Bloaz'n of Barst'n"), later omgedoopt in "De Kwekentrekkers", verzorgt veel optredens. In december van dat jaar krijgt Wim van Norel toestemming om, met vier man, een tamboerkorps op te richten. Tegenwoordig vormt het Mallet- en Majorette korps een zelfstandige vereniging met meer dan 60 leden.

De vereniging beschikt pas sinds 1961 over een uniform. De eerste aanzet hiertoe werd gegeven op het 25-jarig huwelijksfeest van de ouders van de toenmalige penningmeester H.J van de Weg, dat op 2 mei 1961 plaatsvond in Hotel Herkert te Oldebroek. Hier werd door de vereniging een serenade gebracht en een collecte gehouden ten behoeve van uniformen voor de vereniging. De opbrengst was 162,67 gulden en 1 Duitse Mark. Ook werd er een loterij gehouden met als hoofdprijs een stamboek merrieveulen. Loten werden zelfs op de veemarkt in Zwolle verkocht. Op 4 december 1961 worden de leden in de nieuwe uniformen op de foto gezet waarbij het opvalt dat de dirigent, Dhr. Jansma en de voorzitter Dhr. Van Essen, die geen instrument bespeelde, ook in uniform op de foto staan. Er wordt nog twee keer van uniform gewisseld: in 1976 en in het jubileumjaar 1998. Voor de nieuwe uniformen in 1998 werd een verloting gehouden, met 2 auto's als hoofdprijzen. Het aantal loten van 1000 stuks à 120 gulden werd binnen drie maanden verkocht door leden van zowel de fanfare als het mallet- en majorettekorps. De nieuwe uniformen werden tijdens het concert ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan uitgereikt.

In 1988 wordt het opleidingsorkest door de huidige voorzitter Henk van de Werfhorst opgericht. In de jaren 90 heeft alleen al de fanfare, mét leerlingen in opleiding, meer dan 100 (!) leden. Dit ledenaantal zakt in de daarop volgende jaren weer af naar het huidige niveau van gemiddeld 65, inclusief leerlingen. Veel jonge leden beginnen vol goede moed aan een door de vereniging verzorgde opleiding. Later blijkt het tóch moeilijker als gedacht, of het ontbreekt aan tijd door studie. Leden krijgen een vriend of vriendin, gaan wellicht vanwege een studie verhuizen. Met als gevolg dat men bedankt. Dit ledenverloop is in het algemeen een probleem voor meer verenigingen, ook voor het huidige bestuur. In 2012 is er een enquête gehouden onder de leden om mentaliteit en betrokkenheid te meten. De uitslag heeft zwaar meegewogen bij het opstellen van een handvest dat later ten grondslag heeft gelegen aan een profielschets van de vereniging. Excelsior streeft ernaar om elk jaar met een aantal nieuwe leden te starten en die voor langere tijd aan zich te binden. Want zeg nu zelf, wat is een dorp zonder muziekvereniging! 

In 2023 vierde de vereniging haar 100-jarig bestaan. Dit jubileum werd groots gevierd met een Night of Music, jubileum bingo, een eigen muziekwerk "De Tijd" geschreven door Jan de Haan, een concert verzorgd door de Marinierskapel der Koninklijke Marine, een dinerconcert, receptie en een Praise concert. Tijdens de Koningsdagreceptie van de gemeente ontving de vereniging, uit handen van de burgemeester, de koninklijke erepenning. Vanaf nu mag Excelsior zichzelf dan ook ‘koninklijk’ noemen.

financiën en acties

Zoals bij veel verenigingen het geval is, spelen de financiën ook bij Muziekvereniging Excelsior een belangrijke rol. Dit is iets van alle tijden. Vanwege de ellendige financiële toestand in 1923, wordt het salaris van de dirigent verlaagd van 6 gulden naar 5 gulden. Behalve een bazaar, om de clubkas op orde te brengen worden er wijn, bloemen, en mandarijnen verkocht. Er worden naast een Bazaar ook oud papier- en lompenacties gehouden. Ook worden de jeugdleden eind jaren 60 maandelijks op pad gestuurd met een kasboekje voor de zogenaamde "dubbeltjesactie": veel inwoners geven in die tijd elke maand 4 dubbeltjes; één voor elke week. Ook krijgt men, van het in 1973 opgerichte actiecomité, een financiële bijdrage. Tegenwoordig worden er onder de (familie)leden worsten verkocht en is er naast de donateursactie een jaarlijks terugkerende compost- en potgrondactie. Elk jaar in november worden er oliebollen gebakken en verkocht. De opbrengst van deze oliebollen actie komt ten goede aan de kas van zowel de fanfare als de Slagwerkgroep. In 2023 is er nieuw leven geblazen in de Bingo-avonden in het buurtgebouw, deze worden met veel enthousiasme ontvangen.

De vereniging is nog steeds op zoek naar nieuwe leden, sponsoren, donateurs of leden van de club van vijftig; heeft u interesse, neem dan nu contact op met het bestuur.

voorzitters en dirigenten

Vanaf de oprichting in 1923 kende de vereniging de volgende voorzitters:
1923 - 1926 dhr. R. de Valk
1926 - 1935 dhr. E. Draaijer
1935 - 1944 dhr. J.L. Rijnenberg
1944 - 1949 dhr. A. Engeltjes
1949 - 1953 dhr. R. Weijenberg
1953 - 1971 dhr. M.H. van Essen
1971 - 1981 dhr. F. Kroon Chzn.
1981 - 2024 dhr. H. van de Werfhorst
2024 - heden mevr. E. Moling

Als dirigent zijn de volgende personen aan de vereniging verbonden (geweest):
1923 - 1946 dhr. Chr. Nieuwenhuis
1946 - 1956 dhr. G. Hoogers
1956 - 1989 dhr. M.J. Jansma
1989 - 1993 dhr. M. van der Luyt
1993 - 1998 dhr. H van Loo jr.
1998 - 2004 dhr. J. Neuteboom
2004 - 2012 dhr. E. Kluin
2013 - 2014 mw  S. Soepboer 
2013 - 2018 dhr. T Musch
2014 - 2018 dhr. J. Ponstein
2018 - 2018 dhr. A. Willering (interim)
2019 - Heden dhr. H. De Wilde
2022 - Heden dhr J. Ardesch